Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), art. 12 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2018. Viimeisin muutos 31.12.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Iisalmen Autotekniikka
Aurankatu 58
74130 IISALMI 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marko Malassu
Sähköposti:
puh: 0440 857 073

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja/tai sopimuksen täytäntöön paneminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen esimerkiksi kyselytutkimuksella
  • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
  • asiakassuhteemme hoitaminen
  • palvelun ylläpidon suorittamat tutkimus- ja tilastointitarkoitukset
  • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja automaattista profilointia tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja ja verkkokäyttäytymistä. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä. 

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:
  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, asiakasnumero ja/tai muu yksilöivä tunniste;
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
  • yritystä/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, yhdistysrekisterinumero ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä;
  • henkilöprofiili ja verkkokäyttäytyminen
Edellä mainittujen tietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan mm. yrityksen kirjanpito. 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen ja säilyttämisen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin tai vastaaviin digitaalisiin tallenteisiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat, digitaaliset tallenteet ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja 3 kuukautta sopimuksen irtisanomisesta sekä kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laskutietoja 6 vuotta laskun kirjaamisajankohdan myötä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella yrityksemme rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

11. Tietosuojaselostetta koskevat muutokset

Iisalmen Autotekniikka varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.

Rekisteröidyn vastuulla on tutustua verkkosivuillamme julkaistun tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.